Zákon o likvidaci


Informace k § 13 a § 14 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění zákona č. 103/2004 Sb. - trvalé vyřazení vozidla

1) S účinností od 1. května 2004 dochází v případě trvalého vyřazení vozidla na vlastní žádost vlastníka vozidla rovněž k povinnosti předložit doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků (viz § 13 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb.).V případě tuzemského subjektu se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, které byl krajským úřadem vydán souhlas k provozování zařízení ke sběru anebo zpracování vybraných autovraků podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o odpadech") Pouze tato zařízení tuzemských subjektů mající výše uvedený souhlas jsou oprávněna zpracovávat resp. likvidovat vybrané autovraky. (def. vybraného autovaraku viz § 36 písm. b) zákona o odpadech). Čestné prohlášení o tom, že vozidlo je mimo veřejné komunikace atd. atp. již nebude postačovat. Díly a součásti takto zlikvidovaného vozidla lze použít k opravám ostatních vozidel shodného typu.

2) Doklad o likvidaci vozidla není předkládán úřadu (a ani úřadem není vyžadován) jen při trvalém vyřazení z důvodu zániku vozidla, nebo při nesplnění povinnosti do stanovené lhůty (v současnosti 14 dnů) po zániku pojištění odpovědnosti sjednat nové pojištění odpovědnosti, nebo uložit osvědčení o registraci vozidla a registrační značku příslušnému úřadu do takzvaného depozita (viz § 13 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.). Z vozidla se stává soubor náhradních dílů, nebo se vozidlu musí znovu schválit jeho technická způsobilost (viz výše).

3) Pojem "motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo" znamená, že do šrotu není co odevzdat, protože se jedná o úplné bezezbytkové zničení vozidla nebo jeho objektivně nenapravitelná ztráta (např. vozidlo spadlo do hlubokého moře z trajektu).

4) Odcizená vozidla nelze trvale vyřadit z registru.